Very Nice

વિસરાતા શબ્દો

આપણી ભાષામાં વપરાતા શબ્દોના તત્સમ શબ્દો..બહુ ઓછી ભાષામાં જોવા મળે છે.

 • દોયડી- કપડાં સૂકવવા કે કંઈ બાંધવા માટે
 • જાળી – ભમરડો ફેરવવા માટે
 • રાશ – બળદને કન્ટ્રોલ કરવાની લગામ
 • વરત – પાણી કાઢવાના કોસ માટે વપરાતું જાડુ દોરડું
 • વરતડી – પાણી કાઢવાના કોસ માટે વપરાતું પાતળું દોરડું
 • નાથ – બળદના નાકમાં પરોવી તેને કન્ટ્રોલ કરવા વપરાતી દોરી
 • રાંઢવુ – જુદા જુદા કામ માટે વપરાતી જાડી મજબુત જાડી દોરી
 • નાડી – ચોરણી કે પાયજામાંં કમરે બાંધવાની પાતળી દોરી
 • નોંજણું – ગાયને દોહતી વખતે પાછળના બે પગ અને પુંછડાને સાથે બાંધી ગાયની હલચલ ને રોકવા માટે વપરાતી દોરી.
 • ડામણ – ઘોડા કે ગધેડાને છુટ્ટા ચરવા છોડવામાં આવે ત્યારે તેના એક આગળનો પગ અને એક પાછળના પગને સાથે દોરીથી બાંધવામાં આવે છે જેથી તે બહુ ઝડપથી દોડી શકે નહિ અને તરત જ પકડાઈ જાય. આ દોરીને ડામણ કહે છે.
 • જોતર – બળદને ગાડા સાથે જોડવામાં વપરાતી દોરીનું સાધન
 • નેતર – છાશ કરવા માટે વલોણાને ફેરવવા વપરાતી દોરી

■ આ ઉપરાંત દોરીના મટિરિયલને લીધે જુદા નામો છે.  દા. ત.

 • શીંદરી- નાળિયેરના છોતરામાંથી બનાવેલી દોરી.
 • સૂતળી – શણમાં થી બનાવેલી દોરી
 • વાણ- જંગલી વેલા વિગરે વનસ્પતિમાંથી બનાવેલી દોરી
 • કાથી – નાળિયેરના છોતરામાંથી બનાવેલી દોરી

…તે જ રીતે કપડાના જુદા જુદા આકારના જુદા જુદા કામ માટે વપરાતા ટુકડાના જુદા જુદા નામ છે. જેમ કે,

 • ચાકળો- સુતરાઉ કાપડનો ચોરસ ટુકડો, જેમાં ભાત કરી દીવાલ પર ટીંગાડી શકાય.
 • પછેડી- માથે બાંધવા અથવા ખભા પર રાખવા વપરાતો કાપડનો ટુકડો.
 • ચોફાળ – પછેડી કરતા મોટા કાપડનો ટુકડો જે ખાસ કરીને ગાંસડી બાંધવા વપરાય છે.
 • બુંગણ – ચોફાળ કરતા પણ મોટો જાડા કાપડનો ભાગ જે જુદા જુદા ખેતીના કામ માટે વપરાય છે.
 • ફાળિયું- માથે બાંધવા માટે પાતળો કાપડનો ટુકડો
 • પનિયું- કમરે બાંધવાનું કાપડ
 • ગુમછો- આછું,પાતળુ લાલ કાપડ
 • ઓછાડ- ગાદલાને કવર કરવા વપરાતું કાપડ.
 • કામળી- ઉનનું વસ્ત્ર જે ખભા પર રાખવામાં તથા ઓઢવામાં વપરાય છે.
 • મસોતું- રસોડામાં વપરાતું હાથ લુછવા માટે તથા વાસણ લુછવા માટે વપરાતો કાપડનો ટુકડો.
 • પંચિયું- શરીર લુછવા માટે અને કમર નીચે બાંધવા માટે વપરાતો કાપડનો ટુકડો.
 • અબોટિયું – પૂજા અથવા અન્ય ધાર્મિક વિધિ કરતી વખતે પહેરવામાં આવતું ધોતી જેવું કાપડ.
 • લુગડું – સાડીને લુગડું પણ કહે છે.

■ ગ્રામ્ય પ્રદેશમાં વપરાતા ઓજારો ■

 • પરોણો – બળદને હાંકવા માટેની લાકડી
 • કળીયુ – ખેતી માટેનું સાધન
 • બેલી- બે ભાગમાં વહેંચાયેલું લોખંડના સળીયાને ટીપીને બનાવેલું ખેતરમાં ઘાસ કાઢવાનું સાધન.
 • ફાળ – હળનો નીચેનો ભાગ
 • કોશ – ખોદવા માટે વપરાતો સીધો લોખંડનો સળિયો
 • કોસ (ઉ. કોહ) – કુવામાંથી બળદ વડે પાણી કાઢવાનું સાધન
 • સુંઢ – કોસનો ચામડાનો ભાગ
 • ગરેડી – કોસને ઉપર ખેંચવા માટે વપરાતુ ચક્ર
 • પાડો – બળદગાડીના પૈડામાંથી પસાર થતી એક્સલને જેમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે તે મજબુત મોટું લાકડું
 • તરેલું – કોસમાં બળદને જોડવાનું સાધન
 • ધોંસરુ – ગાડી કે હળને બળદ સાથે જોડવાનું સાધન
 • પાટ – ખેડયા પછી જમીનના ઢેફા ભાંગી જમીન સપાટ કરવા વપરાતુ મોટું લાકડું
 • ઈસ – ખાટલામાં વપરાતા બે લાંબા લાકડા
 • ઉપલું – ખાટલામાં વપરાતા બે ટુંકા લાકડા
 • પાંગથ – ખાટલાના એક છેડે ખાટલાના ભરેલા દોરડાઓ ને સખત રાખવા વપરાતું જાડું દોરડું
 • તગારું – સીધી ધારવાળું નાની સાઈઝનું પતરાનું માલ ભરવાનું સાધન
 • ઘમેલું – કાંઠાને ગોળ વાખેલું તગારા કરતા મોટું સાધન
 • બકડીયું – તગારાને બે બાજુ કડીથી ઉપાડી શકાય તેવું સાધન
 • સૂયો – કોથળાને શીવવા માટે વપરાતી જાડી સોય
 • રાંપ – ખેડેલી જમીનને સાફ કરવા વપરાતું સાધન
 • રંધો – સૂતારનું પાટિયા વગેરેને લીસા કરવાનું સાધન
 • નેવા – છાપરામાંથી પાણી પડવાના ભાગ
 • મોભ – છાપરાના મધ્યમાં આવેલ મજબુત ટેકો જેના તરફથી બંને બાજુ ઢાળ હોય
 • વળી – મોભ અને દિવાલ પર રાખેલ પાતળું લાકડું જેના પર નળીયા ગોઠવી શકાય.
 • સાલ – ખાટલામાં ઈસ કે ઉપળાંને બંને છેડે અણી કાઢી તેને પાયામાં બંધ બેસતા કરવામાં આવે છે આવા લાકડાને સાલ કહે છે.
 • વિંધ – સાલ જેમાં નાખવામાં આવે છે તે કાણાવાળા પોલાણને વિંધ કહે છે.
 • પાયો – ખાટલાના ઉભા લાકડા જે વિંધમાં સાલ બેસે તે લાકડાના ભાગને પાયા કહે છે
 • ઢોલિયો – મજબુત અને મોટા અને શણગારેલા ખાટલાને ઢોલિયો કહે છે.
 • નીક – ખેતરમાં પાણી લઇ જવા બનાવેલ વ્યવસ્થા ને નીક કહે છે.
 • ધોરિયો – મોટી નીક ને ધોરિયો કહે છે.
 • છીંડું – વાડમાં બાકોરું હોય તો તેને છીંડું કહે છે.
 • ખળું – અનાજના ડુંડાને સુકવી તેને પીસીને દાણા છુટા પાડવા માટે વપરાતી જગ્યા
 • કેડો – રસ્તો
 • કેડી – પગ રસ્તો
 • વંડી – દિવાલ
 • કમાડ – મોટું બારણું
 • ડેલો – મોટા કમાડવાળું બારણું.

આપણા મિત્રો માંથી અડધા આ વાત થી અજાણ હશે કદાચ….

-Maya Desai

 

Categories: Very Nice

Leave a Reply