Day: October 5, 2014

પણ હું તો તને પ્રેમ કરું છું

પ્રેમ કરું છું, પણ, હું તો તને પ્રેમ કરું છું, જાણું નહીં કે કેટલો ને કેમ કરું છું. વધતો રહે છે, સહેજ પણ ઘટતો નથી કદી છલકાતો જાય છે, હું જેમ જેમ કરું છું. પણ, હું તો તને પ્રેમ કરું છું… દિવસો વીતી રહે છે તને જોઈ જોઈને, […]