Day: February 6, 2013

ચશ્માં પહેરેલા ચ્હેરાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે

ચશ્માં પહેરેલા ચ્હેરાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે નહીં કે આંખોનાં મહોરાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે ધબકારાની જેમ જ આંખો પાસે પટપટ થયા કરે પાપણવાળા કેમેરાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે ચાર આંખનો અર્થ પ્રેમ છે એમ કહી તું રોકામા તે મારાથી ને તારાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે બળતણરૂપે ધીમે […]