THINKING TIME / सोच का समंदर

આડાને આધારે જ સીધું ટકે છે

આ જગતમાં જે કાંઈ  સીધું છે તે આડાને  આધારે જ ટકેલું છે। કપાળમાં આડા  અને ઉભા બંને તારની જરૂર છે। અવળા સવળા નો સમન્વય જરૂરી છે। બુરાઈ છે તો ભલાઈ ઓળખાય છે। ભલાઈનો માપદંડ જ બુરાઈ છે। જગત પહેલા અસત હતું અને પછી સત થયું। જેમ દરજી કપડા સીવતા અવળું કપડું તૈયાર કરે છે અને તે સીધું કરીને પહેરાય છે। કારણ સીધેસીધું કપડું સીવનાર દરજી હજી જન્મ્યો જ નથી તેમ જ જગત અવળું તૈયાર થયેલું છે, તેને સવળું કરીને ઉપયોગમાં લેવાનું છે। જગતની રચના જ એવી છે કે, બે સીધા સાથે એક આડાની જરૂર પડે જ છે। જેમ કે છાપરા ઉપરના નળિયા બે સીધા હોય તો ઉપર આડું નળિયું  મુકવાથી જ વરસાદ રોકાય, આડું નળિયું મુકવું જ પડે। જગતમાં જેટલી જરૂરીયાત સીધાની છે એટલી જ જરૂરીયાત આડાની પણ છે। આડા ના હોય તો જગતમાં લાવીને પણ ગોઠવવા જ પડે।

Leave a Reply