Very Nice

હું સવાર ને રોજ પૂછું છું

હું સવાર ને રોજ પૂછું છું
સવાર તું રોજે પડે છે
તો તને વાગતું નથી?
સવાર કહે, વાગે તો છે જ
પણ ઝાકળ બની ને રડું છું
એ કોઈને સમજાતું નથી.

 

Categories: Very Nice

Tagged as: ,

1 reply »

Leave a Reply