Laughing Zone

હા હા હા હા હા હા……

બિચારા બધા જ પતિ ઓ ની આવી હાલત થઇ જાય જો આવું થાય તો

 

હા હા હા હા હા હા……

Categories: Laughing Zone

Tagged as:

2 replies »

Leave a Reply