Poems / कविताए

પ્રેમ એટલે….

પ્રેમ એટલે સમય વહેતો અટકી જાય તેવી લાગણી !
પ્રેમ એટલે કશું ન જોઇએ તેવી માગણી !
પ્રેમ એટલે કુરબાન થઈ જવાની લાગણી !
પ્રેમ એટલે જીવન સાર્થક થયાની લાગણી !

પ્રેમ એટલે ઓરડી જેમાં સૃષ્ટી સારી સમાણી !
પ્રેમ એટલે દોરડી જેણે ગાગર ને કુવે ડુબાડી !
પ્રેમ એટલે ભવેભવ ભેગા થવાની માગણી !
પ્રેમ એટલે તારી અને મારી મીઠી કહાણી

1 reply »

Leave a Reply