Very Nice

દિલ

એક હાર્ટ સર્જરી યુનિટની બહાર લખ્યું હતું:
‘જો દિલ ખોલી નાખ્યું હોત યારોંની પાસે તો આજે ઓજારોની સાથે એ ખોલવાની જરૂર પડી ન હોત…’

Categories: Very Nice

Tagged as:

Leave a Reply